Polisi Preifatrwydd

Cartref > Polisi Preifatrwydd

Rhagymadrodd

Mae Lletygarwch Elfennau Gwyllt Cyf. wedi ymrwymo i ddiogelu a pharchu eich preifatrwydd.

Mae’r polisi hon yn nodi ar  ba sail bydd unrhyw ddata personol a gasglwn gennych, neu y byddwch yn ei ddarparu iddym yn cael ei brosesu gennym. Darllenwch y canlynol yn ofalus i ddeall ein barn a’n harferion ynghylch  â eich data personol a sut y byddwn yn ei drin.

Mae’r rheolau ar brosesu data personol wedi’u nodi yn y Reholiad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).

1. Diffiniadau

Rheolydd data – Mae rheolydd yn pennu pwrpasau a dulliau prosesu data personol.

Prosesydd data – Mae prosesydd yn gyfrifol am brosesu data personol ar ran rheolydd.

Gwrthrych y data – Person naturiol

Categoriau data: Data personol a chategoriau arbenning o ddata personol

Data personol – Mae’r GDPR yn berthnasol i “ddata personol” sy’n golygu unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â person adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu’n amuniongyrchol yn benodol trwy gyferiro at ddynodwr (fel yr eglurir yn Erthygl 6 o’r GDPR). Er enghraifft, enw, rhif pasbort, cyfeiriad cartef neu c yfeiriad e-bost preifat. Mae dynodwyr ar-lein yn cynnwys cyfeririadau IP a chwcis.

Data personol categoriau arbenning – Mae’r GDPR yn cyfeirio at ddata personol sensitive fel ‘categoriau arbenning o ddata personol’ (Fel yr eglurir yn Erthygl 9 o’r GDPR). Mae’r categoriau arbenning yn cynnwys data genetic a data biometric lle caiff ei brosesu I adnabod unigolion yn unigryw. Mae enghreifftiau eraill yn cynnwys tarddiad hiliol ac ethnig, cyfeiriadedd rhywiol, data iechyd, aelodaeth o undeb llafur, barn wleidyddol, credoau crefyddol neu athronyddol.

Prosesu – mae hyn yn golygu unrhyw weithrediad neu set o weithrediadau a gyflawnri ar ddata personol neu ar setiau o ddata personol, boed hynny try dulliau awtomataidd ai peidio megis casglu, cofnodi, trefnu, strwythuro, storio, addasu new newid, adalw, ymgynghori, defynddio, datgelu try drosglwyddo, lledaenu neu wneud ar gael fel arall, aliniad neu gyfuniad, cyfyngu, dileu neu ddinistrio.

Trydydd parti – yn golygu person naturiol neu gyfreithiol, awdurdod cyhoeddus, asiantaeth neu gorff heblaw gwrthrych y data, rheolydd, prosesydd a phersonau sydd, o dan awdurdod uniongyrchol y rheolydd neu’r prosesydd, wedi’u hadurdodi i brosesu data personol

2. Pwy ydym ni?

Elfennau Gwyllt yw’r rheloydd data. Mae hyn yn golygu bod yr ydym yn penderfynu sut y caiff eich data personol ei brosesus ac at ba ddibenion. Y person sy’n gyfrifol am oruchwylio Diogelu Data yn y cwmni yw Thomas Cockbill, Cyfarwyddwr. Ar gyfer yr holl faterio data gellir cysylltu ar tom@wildelements.org.uk / 07799 566533

3. Pwrpas o brosesu eich data personol

Rydym yn defnyddion eich data personol i gysylltu â chi a storio gwybodaeth am brosiectau y gallech eu comisiynu, neu y gallech fod yn ymwneud â ni, ar ein systemau

4.  Y categoriau o ddata personol dan sylw

Gan gyfeirio at y categoriau o ddata personol a ddisgrifir yn yr adran diffiniadau, rydym yn prosesu’r categoriau o ddata personol a ddisgrifir yn yr adran diffiniadau, rydym yn prosesu’r categoriau canlynol o’ch data:

Enw, cyfeiriad, rhif ffôn symudol a chyfeiriad e-bost

- Google Analytics

Rydym yn defnyddio Google Analytics I’n helpu i ddeall y ffordd mae pobl yn defnyddio gwefan Elfennau Gwyllt fel  gallwn ei gwella a chyfathrebu gwybodaeth berthnasol I’n cwsmeriaid. Er mwyn darparu hyn, mae Google yn casglu data ystadegol dienw am y defnydd o’n gwefan a’n rhaglenni.

Darllenwch Bolisi Preifatrwydd Dadansoddeg Google

(http://www.google.com/policies/privacy/)

5. Beth yw ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol?

a) Data Personol

Mae ein sail gyfreithlon ar gyfer prosesu eich data personol cyffredinol yn cynnwys:

 • Caniatâd gwrthrych y data;

 • Prosesu angenrheidiol I gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol

 • Prosesu angenrheidiol i ddiogelu buddiannau hanfodol gwrthrych data neu berson arall

 • Prosesu sy’n angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg a wneir yn cyhoeddus neu wrth arfer awdurdod swyddogol a roddir ir rheolwr

 • Prosesu sy’n angenrheidiol at ddibenion buddiannau cyfreithlon y rheolydd data neu drydydd parti, heblaw lle mae buddiannau o’r fath yn cael eu diystyru gan fuddiannau neu hawliau sylfaenol neu ryddid gwrthrych y data.

6. Rhannu eich data personol

Bydd eich data personol yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol ac yn cael ei rannu ag aelodau o’r tîm Elfennau Gwyllt yn unig, yn ôl yr angen i gyflawni gawsanaethau rydych chi’n ymgysylltu â ni I’w perfformio.

7. Am ba mor hi rydym yn cadw eich data personol?

Nid ydym yn cadw eich data personol am gyfnod fwy nag sy’n rhesymol, angenrheidol a dim ond am y cyfnod y byddai angen I ni gysylltu â chi ynghylch gwasanaethau rydych yn ymgysylltu â ni I’w cyflwni y byddwn yn cadw eich data.

8. Rhoi eich data personol i ni

Nid ydych o dan unrhyw ofyniad na rhwymedigaeth statudol na chytundebol i ddarparu eich data personol I ni.

9. Eich hawliau a’ch data personol

Oni bai eich bod yn destun eithriad o dan y GDPR, mae gennych yr hawliay canlynol mewn perthynas â’ch data personol:

 • Yr hawl i ofyn am gopi o’r data personol sydd gennym amdanoch;

 • Yr hawl i ofyn I ni gywiro unrhyw ddata personol os canyfddir ei fod yn anghywir neu wedi dyddio;

 • Bod yr hawl i ofyn am eich data personol yn cael ei ddileu lle nad oes angen cadw data o’r fath mwyach;

 • Yr hawl i ofyn i ni ddarparu eich data personol i chi a lle bo modd, i drosglwyddo’r data hwnnw’n uniongyrchol i reolwr data arall, (A elwir yn hawl i glydadwydd data) , (lle bo’n berthnasol h.y. lle mae’r prosesu yn seiliedig ar ganiataâd neu wedi’I seilio ar ganiatâd. Sy’n angenrheidiol ar gyfer cyflawni contract gyda gwrthrych y data a lle mae’r rheolydd data yn prosesu’r data trwy dulliau awtomataidd)

 • Pan fo anghydfod ynghylch cywurdeb new brosesu eich data personol, yr hawl i ofyn am gyfyngiad ar brosesu pellach

 • Yr hawl i wrthwynebu prosesu data personol, (lle bo’n berthnasol h.y lle mae prosesu yn seiliedig ar fuddiannau cyfreithlon (neu gyflawni tasg er bydd y cyhoedd/arfer awdurdod swyddogol) marchnata a phrosesu uniongyrchol at ddibenion gwyddonol/ymchwil ac ystadegau hanesyddol

10. Trosglwyddo Data Dramor

Nid ydym yn trosglwyddo data personol y tu allan i’r AEE

11. Penderfyniadau Awtomataidd

Nid ydym yn defnyddio unrhyw fath o benderfyniadau awtomataidd yn ein busnes

12. Prosesu pellach

Os ydym yn dymuno defnyddio eich data personol at ddiben newydd, nad yw wedi’i gynnwys yn yr Hysbysiad Preifatrwydd Data hwn, byddwn yna yn thoi hysbysiad newydd yn egluro’r defnydd newydd hon cyn dechrau’r prosesu ac yn nodi’r dibenion a’r amodau prosesu perthnasol.

13. Newidiadau I’n polisi preifatrwydd

Bydd unrhyw newidiadau y gallwn eu gwneud i’n polisi preifatrwydd yn y dyfodol yn cael eu postio ar y dudalen hon a, lle bo’n briodol, yn cael eu hysbysu i chi drwy e-bost. Gwiriwch yn ôl yn aml i weld unrhyw diweddariadau new newidiadau I’n polisi preifatrwydd.

14. Sut I wneud cwyn

I arfer yr holl hawliau, ymholiadau new gwynion perthnasol, yn y lle cyntaf, cysylltwch â Thomas Cockbill, Cyfarwyddwr ar tom@wildelements.org.uk / 07799 566533.

Os na fydd hyn yn datrycs eich cwyn yn foddhaol, mae gennych yr hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 03031231113 new drwy e-bost ico.org.uk neu yn Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Faer, SK9 5AF, Lloegr