Ar Gyfer yr Amgylchedd

Cartref > Ar Gyfer yr Amgylchedd

Ar gyfer cymunedau, ar gyfer pobl, ar gyfer natur – Lletygarwch gyda Chalon

Mae Lletygarwch Gwyllt yn fenter gymdeithasol sydd â chenhadaeth amgylcheddol a chymdeithasol. Fe gymeron ni awenau Gwesty’r Boathouse ar y 1af o Hydref 2021 (rydym dal i ddysgu!) a’n nod yn y pen draw yw creu gwesty eco a chanolfan gymunedol i arwain y ffordd at letygarwch sy’n wyrddach ac yn fwy cymdeithasol gyfrifol.

Rydym yn gweithio’n gyson i leihau ein hôl troed carbon a gweithredu arferion gweithio’n wyrddach. Er bod llawer o waith ar ôl i’w gyflawni, rydym eisoes wedi cymryd camau sylweddol i leihau ein hôl troed carbon. Hyd yma, mae hyn yn cynnwys:

Group of children playing outside
 • Newid i 100% cyflenwyr ynni gwyrdd

 • Ailgylchu ein olew coginio

 • Compostio ein gwastraff bwyd

 • Newid bylbiau golau i rai LED (parhaus)

 • Lleihau offer cegin diangen

 • Gwella cynefin gerddi a maes parcio’r gwesty (parhaus)

 • Gwella ailgylchu mewnol

 • Casglu sbwriel yn rheolaidd

 • Cyfnewid cynhyrchion glanhau ar gyfer fersiynau ecogyfeillgar

 • Tyfu rhywfaint o’n cynnyrch ar y safle, e.e. llysiau a pherlysiau

 • Tyfu rhywfaint o’n cynnyrch ar y safle, e.e. llysiau a pherlysiau

 • Defnydd o becynnu ailgylchadwy ar gyfer prydau tecawe

 • Gosod system atal gwres canolog a thermostatau newydd i reoli’r gwres mewn gwahanol rannau o’r gwesty

 • Bwydwyr adar

 • Tynnu penfras, pysgodyn anghynaladwy, oddi ar y fwydlen (er gwaethaf y cwynion!)

 • Adeiladu a lleoli bocsys adar

 • Gosod deialau rheiddiaduron a thermostatau newydd ar bob rheiddiadur

 • Hyfforddiant staff i godi ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol ac annog arferion gwaith cynaliadwy

 • Prynu coed ffrwythau Cymreig i ddarparu cynnyrch ffres i’r gegin.

 • Rydym yn ganolfan sbwriel Cadwch Gymru’n Daclus

 • Cynnal 2 ddigwyddiad Meithrin Natur

 • Gwneud 20 o focsys adar gyda phlant lleol

 • Goleuadau synhwyrydd cynnig newydd wedi'u gosod ar hyd a lled y coridorau i ystafelloedd gwely

 • Cogyddes newydd, mwy eco-gyfeillgar

 • Cynyrch Alter/native. Bariau sebon a poteli lliwgar o shampw
 • Jariau o fêl lleol

Rydym ar hyn o bryd yn y broses o amnewid offer cegin am ddewisiadau eco, ond mae offer cegin yn ddrud iawn, felly bydd yn cymryd oddeutu 18 mis i gyflawni hyn i’n boddhad! Mae cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn cynnwys rhwydi pysgota wedi’u ailgylchu, paneli solar, ffenestri gwydr triphlyg, gwella insiwleiddio a phrynu tir ein hunain i dyfu mwy o’n cynnyrch er mwyn sicrhau ei fod yn organic o’r had i’r bwrdd ac wedi’i dyfu heb y defnydd o ddulliau naturiol o reoli plâ a chlefydau i leihau’r defnydd o blaladdwyr a chwynladdwyr ac ati.

Rydym yn gyson chwilio am ffyrdd gwyrddach o weithio a chwilio am gyflenwyr ag ethos tebyg, felly croesewir awgrymiadau a chroesewir cyflenwyr gwyrdd. Cysylltwch â ni.

Sylwch, er ein bod yn anelu at fod mor eco cyfeillgar ac amgylchedd ymwybodol ag y gallwn, weithiau mae argaeledd a diffyg cyflenwyr lleol/Cymru/DU yn golygu’n anffodus nad yw bob amser yn bosibl oherwydd yr hyn sydd ei angen i gadw gwesty.